Visible to the public Long-Range and Broadband Aerial Communication using Directional Antennas (ACDA): Design and Implementation

TitleLong-Range and Broadband Aerial Communication using Directional Antennas (ACDA): Design and Implementation
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsChen, Jienan, Xie, Junfei, Gu, Yixin, Li, Songwei, Fu, Shengli, Wan, Yan, Lu, Kejie
JournalIEEE Transactions on Vehicular Technology
Keywords1522458
Citation Keychen2017long