Visible to the public Monitoring aquatic debris using smartphone-based robots

TitleMonitoring aquatic debris using smartphone-based robots
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsYu Wang, Rui Tan, Guoliang Xing, Jianxun Wang, Xiaobo Tan, Xiaoming Liu, Xiangmao Chang
JournalIEEE Transactions on Mobile Computing
Volume15
Pagination1412-1426
Keywords1446793
Citation KeyWang15